Thông tin công bố là Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Chiến lược phát triển 10 năm 2018-2027, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2018-2022, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Xuân Thuỷ công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Chiến lược phát triển 10 năm 2018-2027, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2018-2022, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo sắp xếp đổi mới 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo lương thưởng 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Báo cáo lương thưởng 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Người đại diện công bố thông tin...

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Nam Định -> Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Xuân Thuỷ (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article