Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Uỷ quyền CBTT.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương (Tuyên Quang) công bố Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Uỷ quyền công bố thông tin.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính 2015, Sắp xếp đổi mới 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Sắp xếp đổi mới 2016…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Tuyên Quang -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article