Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động, doanh nghiệp công bố 08 báo cáo hoạt động của các năm 2016, 2017, 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Yên Lập (Quảng Ninh) công bố Chiến lược phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư  phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo lương thưởng 2016, Báo cáo tài chính 2017,  Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2015-2018.

Như vậy, sau hơn 2 năm kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Quảng Ninh-> Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Yên Lập (Hồng Liên)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article