Thông tin công bố các Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 (thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của người quản lý năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý năm 2016, Báo cáo hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article