Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD 5 năm 2015-2020, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH 2015, Sắp xếp đổi mới 2015, Lương thưởng 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Kết quả SXKD 2012-2015, Kế hoạch SXKD 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ (Hà Nội)  công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2015-2020, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2012-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017.

Như vậy, sau gần 2 năm kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Hà Nội> Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ (Hồng Liên)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article