Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Thanh (Bình Định) công bố Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016; Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015; Báo cáo tài chính 2015; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015; Báo cáo lương thưởng 2016; Báo cáo lương thưởng 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Bình Định-> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Thanh (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article