• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính quyết toán 2016
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Kế hoạch sắp xếp và đổi mới 2018
Tiền lương thưởng 2017