• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính 2016
báo cáo tài chính 2017
báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Thay đổi thông tin 2019
Chiến lược phát triển
kế hoạch SXKD&DTPT 2020
Lương thưởng 2016
Lương thưởng 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2019
Thay đổi thông tin tháng 12 năm 2019
thông tin bất thường của DN 2020