• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2014-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017
nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016
nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2017.
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích của Công ty 2018.
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017.
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2018.
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Lương thưởng 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.