• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016
Bảng cân đối kế toán 6 tháng 2018
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo Ban Giám đốc kèm BCTC 6 tháng 2018
BCTC 6 thang 2018
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.