• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018
Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích của Công ty 2018.
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo tài chính 2015
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 2017
Kế hoạch tài chính 2016
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính Quý II- 2018
Báo cáo tài chính quý II của Công ty năm 2016.
Báo cáo tài chính quý II của Công ty năm 2017.
Báo cáo tài chính quý II của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Chiến lược phát triển 2016-2025
Sắp xếp đổi mới 2015
Sắp xếp đổi mới 2016
Sắp xếp đổi mới 2017
Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
Tiền lương thưởng 2015
Tiền lương thưởng 2016
Tiền lương thưởng 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.