• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Chiến lược phát triển 10 năm 2018-2027
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2018-2022
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2015
Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.