• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính 2019
BCTC 2019
BCTC 6T dau nam 2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 05 năm 2014-2018
kế hoạch SXKD&DTPT 2020
Báo cáo KHSXKD và ĐTPT hàng năm và 5 năm 2020
Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT 2019
Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2020
KH SXKD&ĐTPT 5 năm của DN năm 2020
KH SXKD&ĐTPT 6T đầu năm 2020
Báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD 3 năm gần nhất 2019
kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích, trách nhiệm xã hội 2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN 2019
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 2019
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm gần nhất năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 6T đầu năm 2020
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6T đầu năm 2020
Tiền lương thưởng 2016
Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2019
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2019
Thông tin người đại diện pháp luật
Người đại diện pháp luật CBTT 2018
Ủy quyền công bố thông tin