• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích, trách nhiệm xã hội năm 2018
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và 3 năm gần nhất
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính Quý II năm 2015
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016_2
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2015
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2014
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2015-2019
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2015-2019 (2016)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
Người đại diện pháp luật công bố thông tin
Ủy quyền công bố thông tin