• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
Báo cáo tài chính quý II 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính quý II 2017
Báo cáo tài chính Quý II- 2018
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2019.
bao cao tai chinh 2019
Báo cáo tài chính 2019
Chiến lược phát triển 2016-2025
Sắp xếp đổi mới 2017
Sắp xếp đổi mới 2016
Kế hoạch sắp xếp và đổi mới 2017
Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.