• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2018
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017