• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo thông tin bất thường của Công ty ngày 13/08/2019.
Thay đổi thông tin 2019
Quyết định bổ nhiệm giám đốc mới 2019
Quyết định nghỉ hưu của gđ 2019
Thay đổi thông tin người đại diện 2020