• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2019.
Sắp xếp đổi mới
Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
Lương thưởng 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.
Thông tin bất thường
Báo cáo thông tin bất thường
Bất thường