• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐTV 2018