• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính năm 2013(đã kiểm toán)
Kế hoạch tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2014 (phần 1)
Báo cáo tài chính năm 2014 (phần 2)
Báo cáo tài chính năm 2015 (phần 1)
Báo cáo tài chính năm 2015 (phần 2)
Kế hoạch tài chính năm 2016
Chi tiêu ngoại bảng năm 2015
Kế hoạch tài chính 2016
Báo cáo chi tiêu nhoại bảng 2015
Báo cáo chi tiêu nhoại bảng 2015