• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Tình hình thực hiện NVCI năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Tình hình thực hiện NVCI năm 2015
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020_Chiến lược phát triển đến 2025
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới năm 2016
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương năm 2016
Tiền lương thưởng 2017
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (năm 2017)
Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc