• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Công bố thông tin bất thường
Thay đổi nhân sự hội đồng thành viên 2018