• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất 2013-2016
báo cáo kết quả tình hình thực hiện sắp xếp, đổi doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức cảu doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2013
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo kế hoạch sắp xếp, đổi mới năm 2017
Sắp xếp đổi mới 2018
Báo cáo lương thưởng 2016
Tiền lương thưởng 2018