• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Kết quả thực hiện KH SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Tình hình thực hiện NVCI năm 2015
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2017
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2019.
Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 2019