• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính quyết toán Quý II năm 2017
Báo cáo quyết toán tài chính Quý II năm 2018
Báo cáo giám sát Quý II năm 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017