• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016
Sắp xếp đổi mới 2018
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2015
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Tiền lương thưởng 2017
Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2016
Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2015