• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 6 năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Tình hình SXDM năm 2016
Báo cáo lương thưởng 2015
Báo cáo lương năm 2016