• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015
Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016_2
Báo cáo kết quả công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích của Công ty 2018.
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2019.
Thông báo người đại diện