• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính Tháng 5.2018
Báo cáo tài chính Tháng 6.2018
Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015
Sắp xếp đổi mới 2018
Báo cáo lương thưởng 2015
Báo cáo lương thưởng 2014
Báo cáo lương thưởng 2013
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Tiền lương thưởng 2018
Tiền lương thưởng 2017