• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Kết quả thực hiện KH SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2013-2016
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2014-2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPTnăm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2017