• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 10/2018
Báo cáo tình hình tài chính, kết quả SXKD Quý III năm 2018
Tình hình tiêu thu vé 10/2018
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
Kế hoạch tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
báo cáo tào chính 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng-hợp nhất kỳ báo cáo Quý III 2018
Báo cáo tài chính Quý III 2018
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính Quý VI- 2018
Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019.
Báo cáo tài chính quý II của Công ty năm 2019.
Báo cáo tài chính quý III tháng năm 2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016
Kế hoạch tiền lương năm 2017
Báo cáo lương năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng 2016
Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017
Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017
BC về sử dụng lao động tiền lương thực hiện của BQL-Phụ cấp Kiểm Soát viên 2018
BC về sử dụng lao động tiền lương thực hiện của người lao động 2018
Kế hoạch lương thưởng của Viên chức quản lý và Kiểm soát viên của Công ty năm 2019.
Kế hoạch lương thưởng của người lao động của Công ty năm 2019.
Báo cáo chế độ lương thưởng của Công ty năm 2018.
Báo cáo chế độ, tiền lương, thưởng năm 2018