• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2019.
Báo cáo tài chính 2019
Báo cáo kế hoạch sắp xếp, đổi mới năm 2017
Sắp xếp đổi mới 2018