• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 công ty mẹ
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh
Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất điều chỉnh
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 công ty mẹ
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương thưởng 2015
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016
Công bố thông tin bất thường 2017
Bất thường 2019