• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính 2017
Phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017