• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức đến tháng 6 năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019
KQ SXKD hàng năm và 3 năm 2016-2018
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích, trách nhiệm xã hội năm 2018
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
Báo cáo tài chính 2019
Phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2019