• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo xây dựng kế hoạch tài chính năm 2016
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
Báo cáo giám sát tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính Quý II 2018
Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Tình hình sắp xếp năm 2016
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017
Sắp xếp đổi mới năm 2018
Đề án sắp xếp đổi mới của Công ty năm 2015
Quyết định xếp đổi mới của UBND tỉnh năm 2015
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2017