• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Báo cáo tình hình sắp xếp năm 2015
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017