free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
  • Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016
Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016
Báo cáo thực hiện NVCI và TNXH năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016-2017
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích của Công ty 2018.
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo tài chính quyết toán 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty năm 2019.
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017
Sắp xếp đổi mới 2017
Sắp xếp đổi mới 2018
Sắp xếp đổi mới 2016
Tiền lương thưởng 2015
Kế hoạch sắp xếp và đổi mới 2016
Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
Báo cáo lương năm 2017
Lương thưởng 2016
Tiền lương thưởng 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.
Thông tin người đại diện pháp luật