• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015
Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và 3 năm gần nhất
Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018
Nhiệm vụ công ích 2018
Báo cáo đánh giá về KQ thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm 2016-2018
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
Báo cáo tài chính 2019
Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới 2017
Sắp xếp đổi mới 2018
Báo cáo lương thưởng 2015
Báo cáo lương năm 2016
Tiền lương thưởng 2017
lương thưởng 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2019