• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Thay đổi nhân sự chủ chốt
Thay đổi vốn điều lệ Công ty