• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Kết hoạch SXKD và ĐTPTnăm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2015
Báo cáo lương thưởng năm 2015
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017