• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính Quý II/2016
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015 (phần 2)
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 (bản đầy đủ)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính QII -2018
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính 2019
Báo cáo lương thưởng năm 2015