free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
  • Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Kết quả thực hiện NVCI năm 2015
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2016
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất 2014-2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và 3 năm gần nhất
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2018
Kết quả sản xuất hàng năm và ba năm gần nhất 2016-2018
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018
Sắp xếp đổi mới 2018
Tiền lương thưởng 2018
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính Quý II- 2018
Báo cáo tài chính kiểm toán 2018
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2017
Công bố thông tin bất thường 2017