• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Kết quả SXĐM năm 2015
Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2017