free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
  • Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo thực trạng hoạt động và cơ cấu tổ chức năm 2015
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015
Kết quả SXKD năm 2015 và 2 năm gần nhất
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Báo cáo kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và 3 năm gần nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 2015
Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Chiến lược phát triển năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTQT năm 2016
Kế hoạch SXKD và ĐTQT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018
Kết quả SXDM năm 2015
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo về việc thay đổi nhân sự