• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017
nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích của Công ty 2018.
Báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty 2018.
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích, trách nhiệm xã hội năm 2018
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính quý II tháng năm 2019
Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển 2016
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư phát triển năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018
Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm và 3 năm gần nhất
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2015
Sắp xếp đổi mới năm 2016
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016
Sắp xếp đổi mới 2017
Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
Báo cáo tiền lương, tiền thưởng 2016
Báo cáo lương thưởng năm 2016
Tiền lương thưởng 2017
Tiền lương thưởng 6 tháng đầu năm 2017
Tiền lương thưởng 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thường Công ty năm 2018.
Thay đổi người đại diện 2018