• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng năm 2015
Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng năm 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 hợp nhất
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018-Hợp nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019
Kế hoạch sắp xếp, đổi mới 2015
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2016
Báo cáo lương thưởng 2016