• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017
ài
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
ài
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 - hợp nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017 - hợp nhất
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 2018
Báo cáo tài chính Quý I- 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới năm 2015
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Báo cáo chế độ lương, thưởng 2016