• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017
ài
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
ài
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 - hợp nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng 2017 - hợp nhất
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 2018
Báo cáo tài chính Quý I- 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 2018
Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2018.
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018.
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017