• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 2015
Báo cáo tài chính 06 tháng 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính 2018
Kết quả sắp xếp, đổi mới 2015
Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Sắp xếp đổi mới 2018
Uỷ quyền CBTT
Bất thường 2019