• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính kiểm toán 2018
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
Kế hoạch sắp xếp, đổi mới 2015
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Kế hoạch sắp xếp và đổi mới 2018
báo cáo kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 2020