• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính 2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính 9 tháng 2018
Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm năm 2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2019
Báo cáo tài chính quý III tháng năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
Kế hoạch sắp xếp, đổi mới 2016
Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017